نمایش سریع

بستن صفحهX
4
برند : 10 میل
قیمت : 550000 ریال
مبنای محاسبه قیمت: مترمبع

توضیحات کالا

قیمت اعلام شده بر اساس متر مربع میباشد

متراژ2/8144

200 : تعداد باقی مانده

100 : تعداد فروش رفته