نمایش سریع

بستن صفحهX
8
برند : 12 میل
قیمت : 550000 ریال
مبنای محاسبه قیمت: مترمربع

توضیحات کالا

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

200 : تعداد باقی مانده

100 : تعداد فروش رفته