Parqute

پارکت

مورد58
کلیه پارکت ها و ابزار آلات در این دسته بندی قرار میگیرند
9.45945945946%

تخفیف

5 5
7 میل- کد : 5
370000 335000 ریال

قیمت اعلام شده بر اساس متر مربع میباشد

9.45945945946%

تخفیف

4 4
7 میل- کد : 4
370000 335000 ریال

قیمت اعلام شده بر اساس متر مربع میباشد

9.45945945946%

تخفیف

3 3
7 میل- کد : 3
370000 335000 ریال

قیمت اعلام شده بر اساس متر مربع میباشد

9.45945945946%

تخفیف

2 2
7 میل- کد : 2
370000 335000 ریال

قیمت اعلام شده بر اساس متر مربع میباشد

9.45945945946%

تخفیف

1 1
7 میل- کد : 1
370000 335000 ریال

قیمت اعلام شده بر اساس متر مربع میباشد

 

8.33333333333%

تخفیف

7 7
10 میل- کد : 7
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده بر اساس متر مربع میباشد

متراژ2/8144

8.33333333333%

تخفیف

6 6
10 میل- کد : 6
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده بر اساس متر مربع میباشد

متراژ2/8144

8.33333333333%

تخفیف

5 5
10 میل- کد : 5
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده بر اساس متر مربع میباشد

متراژ2/8144

8.33333333333%

تخفیف

4 4
10 میل- کد : 4
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده بر اساس متر مربع میباشد

متراژ2/8144

8.33333333333%

تخفیف

3 3
10 میل- کد : 3
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده بر اساس متر مربع میباشد

متراژ2/8144

8.33333333333%

تخفیف

2 2
10 میل- کد : 2
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده بر اساس متر مربع میباشد

متراژ2/8144

8.33333333333%

تخفیف

1 1
10 میل- کد : 1
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده بر اساس متر مربع میباشد

متراژ2/8144

9.25925925926%

تخفیف

sunshine sunshine
8میل- کد : sunshine
540000 490000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

9.25925925926%

تخفیف

parma parma
8میل- کد : parma
540000 490000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

9.25925925926%

تخفیف

honey honey
8میل- کد : honey
540000 490000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

9.80392156863%

تخفیف

havana havana
8میل- کد : havana
510000 460000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

9.25925925926%

تخفیف

EXCLUSIVE EXCLUSIVE
8میل- کد : EXCLUSIVE
540000 490000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

9.25925925926%

تخفیف

cappuccino cappuccino
8میل- کد : cappuccino
540000 490000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

9.80392156863%

تخفیف

victorian victorian
8میل- کد : victorian
510000 460000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

9.80392156863%

تخفیف

royal royal
8میل- کد : royal
510000 460000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

9.80392156863%

تخفیف

pearl pearl
8میل- کد : pearl
510000 460000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

9.80392156863%

تخفیف

ottawa ottawa
8میل- کد : ottawa
510000 460000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

9.80392156863%

تخفیف

mediterean mediterean
8میل- کد : mediterean
510000 460000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

9.80392156863%

تخفیف

classic classic
8میل- کد : classic
510000 460000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

9.80392156863%

تخفیف

antiue antiue
8میل- کد : antiue
510000 460000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

9.80392156863%

تخفیف

antik antik
8میل- کد : antik
510000 460000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

21 21
12 میل- کد : 21
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

20 20
12 میل- کد : 20
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

19 19
12 میل- کد : 19
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

18 18
12 میل- کد : 18
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

17 17
12 میل- کد : 17
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

16 16
12 میل- کد : 16
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

15 15
12 میل- کد : 15
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

14 14
12 میل- کد : 14
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

13 13
12 میل- کد : 13
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

12 12
12 میل- کد : 12
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

11 11
12 میل- کد : 11
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

10 10
12 میل- کد : 10
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

9 9
12 میل- کد : 9
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

8 8
12 میل- کد : 8
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

7 7
12 میل- کد : 7
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

6 6
12 میل- کد : 6
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

5 5
12 میل- کد : 5
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

4 4
12 میل- کد : 4
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

3 3
12 میل- کد : 3
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

2 2
12 میل- کد : 2
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده براساس متر مربع میباشد

8.33333333333%

تخفیف

1 1
12 میل- کد : 1
600000 550000 ریال

قیمت اعلام شده بر اساس متر مربع میباشد

9.52380952381%

تخفیف

107 107
vario- کد : 107
420000 380000 ریال

ساخت ترکیه AC4

ابعاد هر تایل پارکت 1m*120m می باشد.

قیمت هر متر مربع380000 ریال می باشد.

9.52380952381%

تخفیف

106 106
vario- کد : 106
420000 380000 ریال

ساخت ترکیه AC4

ابعاد هر تایل پارکت 1m*120m می باشد.

قیمت هر متر مربع 380000 ریال می باشد.

9.52380952381%

تخفیف

105 105
vario- کد : 105
420000 380000 ریال

ساخت ترکیه AC4

ابعاد هر تایل پارکت 1m*120m می باشد.

قیمت هر متر مربع 380000 ریال می باشد.

9.52380952381%

تخفیف

104 104
vario- کد : 104
420000 380000 ریال

ساخت ترکیه AC4

ابعاد هر تایل پارکت 1m*120m می باشد.

قیمت هر متر مربع 380000 ریال می باشد.

9.52380952381%

تخفیف

102 102
vario- کد : 102
420000 380000 ریال

ساخت ترکیه AC4

ابعاد هر تایل پارکت 1m*120m می باشد.

قیمت هر متر مربع 380000 ریال می باشد.

9.52380952381%

تخفیف

101 101
vario- کد : 101
420000 380000 ریال

ساخت ترکیه AC4

ابعاد هر تایل پارکت 1m*120m می باشد.

قیمت هر متر مربع 380000 ریال می باشد.

10.2564102564%

تخفیف

203 203
vario- کد : 203
390000 350000 ریال

ساخت ترکیه AC3

ابعاد هر تایل پارکت 1m*120m می باشد.

قیمت هر متر مربع 350000 ریال می باشد.

10.2564102564%

تخفیف

202 202
vario- کد : 202
390000 350000 ریال

ساخت ترکیه AC3

 ابعاد هر تایل 1m*120m می باشد.

قیمت هر متر مربع 350000 ریال می باشد.

 

10.2564102564%

تخفیف

201 201
vario- کد : 201
390000 350000 ریال

ساخت ترکیه AC3

ابعاد هر تایل پارکت 1m*120m می باشد.

قیمت هر متر مربع 350000 ریال می باشد.

10.2564102564%

تخفیف

20823 20823
TRELLER- کد : 20823
390000 350000 ریال
10.2564102564%

تخفیف

81778 81778
TRELLER- کد : 81778
390000 350000 ریال

آدرس

گالری روبیکمشهد،چهارراه کلاهدوز نبش کلاهدوز 13

درباره روبیک

پس از 6 سال واردات و توزیع متریال داخلی ساختمان در مرداد 93 جهت حذف واسطه و ارائه محصولات با کیفیت و قیمت های مناسب فروشگاه روبیک افتتاح گردید.

اکنون که این محیط جهت رویارویی با شما بزرگواران فراهم گردیده امیدواریم در ارائه خدمات و کالا با قیمت عمده تجاری همگام و همراه شما در زیبایی منزلتان باشیم.

خبر نامه

با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید